Vårmöte och föredrag av Christer Danielsson

Tisdagen den 9 april 2019 hade Skiljedomsföreningen i Södra Sverige vårmöte. Det bjöds då på ett föredrag av advokaten och ordföranden i Advokatsamfundet, Christer Danielsson, som talade om trender i svenska och internationella skiljeförfaranden. Bl.a. berörde han frågor som hur front loading, witness statements, post hearing briefs etc tenderar att förändra den svenska skiljeprocessen och hur det blir allt vanligare med vidlyftiga editionsbegäranden, även det en influens från de internationella förfarandena. Vårmötet hölls i Lunds tingsrätts nya tingshus och i anslutning till mötet serverades mat och dryck.

Föredrag av Stefan Lindskog

Tisdagen den 13 november 2018 hade Skiljedomsföreningen i Södra Sverige höstmöte på High Court i Malmö. Föreningen gästades då av f.d. ordföranden i Högsta domstolen, Stefan Lindskog, som höll föredrag på temat Skiljeförfarande och indispositiva frågor. Det konstaterades att det ibland kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan dispositiva och indispositiva frågor inom skiljerätten. Vad gäller t.ex. om tvistefrågan inte är förlikningsbar vid påkallandet, men är det när skiljedomen meddelas? Och vad gäller om skiljenämnden avgör en till sin typ dispositiv fråga på ett sätt som gör att domen påbjuder eller upprätthåller ett handlande som står i strid med indispositiv rätt? Dessa och många andra intressanta frågor behandlades av Stefan Lindskog i det uppskattade föredraget. Efter föredraget serverades det middag i plenisalen på High Court.

Vårmöte och paneldiskussion

Tisdagen den 17 april 2018 höll Skiljedomsföreningen i Södra Sverige vårmöte och paneldiskussion med temat ”Är skiljenämnder friare i sin bedömning än domstolarna?” Panelen bestod av hovrättspresidenten Lennart Svensäter samt advokaterna Lars Andersson, Fanny Gleiss Wilborg och Tore Wiven-Nilsson. Paneldiskussionen leddes av advokaten Cecilia Eneheim Iveberg..

Panelen diskuterade och debatterade bland annat följande frågor. En utgångspunkt för de flesta parter och ombud torde vara att en tvist som avgörs genom skiljeförfarande också prövas enligt gällande rätt – men är det självklart att skiljenämnder tillämpar juridik på samma sätt som domstolarna? Tenderar skiljenämnder att vara friare i sin bedömning och väga in andra omständigheter vid sidan av juridiken, såsom t.ex. affärsmässiga och etiska förhållanden och är det i så fall i sin ordning och kan parterna påverka möjligheten att så sker?

Seminarium med Lars Edlund

Den 23 november 2017 arrangerade föreningen ett kvällsseminarium på Juridicum i Lund. Justitierådet Lars Edlund talade då på temat ”Do and don’t för ombud i skiljeförfaranden”. Stolpar från föredraget finns här.

Årsmöte 2017

Skiljedomsföreningens årsmöte 2017 hölls den 11 maj på Mannheimer Swartlings kontor i Malmö. I anslutning till mötet talade Jan Kleineman och Finn Madsen på temat Jura novit curia i skiljeförfaranden, med Niklas Åstenius som moderator.

Seminarium angående interimistisk skiljeman

Den 8 december 2016 arrangerade föreningen ett kvällsseminarium på nyinvigda Studio i Malmö. Eric M. Runesson och Anja Håvedal Ipp talade då på temat ”Interimistisk skiljeman – reglerna, handläggningen och rättslig verkan av beslut

Årsmöte 2016

Skiljedomsföreningens årsmöte 2016 hölls den 17 maj på Grand Hotell i Lund. Vid mötet valdes lagmannen Göran Lundahl som ny styrelseledamot, efter att lagmannen Johan Kvart utträtt ur styrelsen. Samtliga övriga ledamöter av styrelsen omvaldes. Vårmötet hölls i anslutning till heldagsseminariet ”Skiljeförfarande idag” med Stefan Lindskog och Lars Heuman, som föreningen arrangerade tillsammans med Lunds Domarakademi.

Seminarium med Eva Storskrubb

Föreningen höll den 19 november 2015 ett frukostseminarium med Eva Storskrubb, postdoktor, Marie Curie Research Fellow, vid Uppsala universitet, med mångårig erfarenhet av internationella skiljeförfaranden från advokatverksamhet i såväl Stockholm som Helsingfors. Ämnet för seminariet var ”Hur påverkas skiljerätten av EU-rätten” och innefattade bl.a. genomgång av EU-domstolens dom i Gazprom-målet (C-536/13), i vilken frågan om hur domstols behörighet bestäms behandlades i ljuset av den omarbetade Bryssel I-förordningen. Seminariet hölls på Setterwalls Advokatbyrås kontor i Malmö.

Årsmöte 2015

Skiljedomsföreningens årsmöte 2015 hölls den 21 maj på Clarion Hotel & Congress Malmö Live i Malmö. Vid mötet omvaldes samtliga ledamöter av styrelsen. I samband med årsmötet hölls ett seminarium vid vilket Johan Munck och Patrik Schöldström talade om ändringar i lagen om skiljeförfarande samt om klanderprocessen i praktiken.

Seminarium om räckvidden av skiljeavtal

Den 24 november 2014 anordnade Skiljeföreningen mingel och samtal på temat ”Räckvidden av ett skiljeavtal; påståendedoktrin eller anknytningsdoktrin – vad gäller?”. Deltog i samtalen gjorde bland andra advokaterna Finn Madsen och Christer Danielsson samt hovrättspresidenten Lennart Svensäter.