Peter Westberg, Lunds universitet

Personal data

Surname: Westberg
First name: Peter
Date of birth: 1955
Nationality: Swedish
Office address: Law Faculty, Lund University
Office tel.: +46 (0)46 2221086
Office email: peter.westberg@jur.lu.se

Academic degree and qualification

LLM (1990), JD (Doctor of Laws, 1988), docent (1989),professor in Procedural Law, Law Faculty in Univeristy of Stockholm (1990), professor in Procedural Law, Law Faculty in University of Lund (1991), Dean of the Law Faculty in Lund (1993-1999)

Professional activities and positions

Professor

Current professional position

Professor

General experience as practitioner

Several times acting as adj. judge in civil cases

Arbitration experience

Domestic arbitrations

Legal opinions

International Arbitrations

Legal opinions

Languages besides Swedish

English

Authorship

Formulärets överkant

1988

[The Active Role of the Judge in Civil Litigation] Domstols officialprövning : en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1. – Lund :

Juristförlaget, 1988. – 1040 s. – (Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund ; 99) Diss. Lunds univ.

1989

[Arrest in civil litigation and “risk of sabotage”]. Kvarstad och sabotagerisk  JT 1989/90 s. 347-355

1990

[Fictitious Litigation and Summary Judgement.] Kulissdom och summarisk tvistemålsdom  Process och exekution : vänbok till Robert Boman. – Uppsala : Iustus, 1990. – S. 359-380  

[Provisional Remedies and Execution in Real Estate]. Säkerhetsåtgärd och utmätning av dold äganderätt  JT 1989/90 s. 557-587

[Interpretation of a criminal charge.] Domstolens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning.
JT 1990/91 s. 291-297

[Provisional Remedies in Civil Litigation – a tool for conflict resolution?] Civilprocessuella säkerhetsåtgärder – ett instrument för konfliktlösning?   SvJT 1990 s. 161-176

1992

[Contract and Constitutional Law]. Privaträttsliga kontrakt och regeringsformen
Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-årsdagen den 18 februari 1992. – Lund :
Juridiska föreningen, 1992. – (Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund ; 111).
– S. 309-328

[The choice of research topics and the art of writing a doctoral thesis.] Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats : en idé om rättsvetenskaplig öppenhet  Festskrift till Per Olof Bolding. – Stockholm : Juristförlaget, 1992. – S. 421-446

[Claims and Counterclaims,] Yrkanden med motprestationsvillkor och tvistemålsprövningens yttre ram (NJA 1991 s 173)    JT 1991/92 s. 495-502

[A case on burden of proof in Civil Litigation.] Förfalskade inköpsnotor : kritiska funderingar kring ett HD-fall om bevisbördan i tvistemål   JT 1992/93 s. 155-168

[Contract and Constitutional Law.] Privaträttsliga kontrakt och regeringsformen  FT 1992 s. 309-328

[Trial – the arena of expectations.] Rättegången – en förväntningarnas arena
Lundaforskare föreläser 24 s. 12-17

1993

[On burden of proof in Criminal Procedure]. Förklaringsbörda och knölargument i brottmål  JT 1992/93 s. 878-896

Förtroendet för domstolarna: debatt i Stockholm den 22 april 1993   Iurisdictio 1993:1 s. 18-23

[Arguments and Reasoning in Procedural Law.] Argumentationsformer inom processrätten : rättsfall och andra rättskällor : en studiebok / Lars Heuman & Peter Westberg. – Stockholm : Juristförlaget, 1993. – 155 s.

1994

[Claims and Res Judicata.] Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen  JT 1993/94 s. 813-824

1995

[Judgemade Law in Civil Procedure.] Kasuistiska marginalanteckningar eller en sedvanerättslig arkipelag : några reflexioner över underrätternas normbildning i frågor om materiell processledning i tvistemål   JT 1995/96 s. 74-92

[On legal Costs.] Rättegångskostnadsansvar och riskfördelning : några anmärkningar om rättegångskostnadsfördelningen vid återkallelse av talan i dispositiva tvistemål
JT 1995/96 s. 381-396

[Arguments and Reasoning in Procedural Law.] Argumentationsformer inom processrätten : en studiebok / Lars Heuman & Peter Westberg. – 2. uppl. – Stockholm : Juristförlaget, 1995. – 119 s.

1996

[On legal aid.] Befogat intresse och behov av rättshjälp   JT 1995/96 s. 603-609

[Discrimination of the position of a part in Civil Litigation.] Formell diskriminering av part i rättegång  JT 1995/96 s. 787-804

[Lawyers Instrumentalism.] Den instrumentelle advokaten

Advokaten 1996:9 s. 9-12

1997

Per Olof Bolding [minnesruna] / Peter Westberg, Lars Heuman, Gunnar Bergholtz
SDS 9/2-1997

1998

[On Res Judicata in Civil Procedure and Arbitration.] Advokatuppdrag och processuell undersökningsbörda : betydelsen av rättskraftens preklusionsverkan i tvistemål och skiljeförfarande : skiljedomsrätt   JT 1998/99 s. 398-430

2000

[Interpreting Precedents.] Prejudikattolkningens ABC   Normativa perspektiv : festskrift till Anna Christensen. – Lund : Juristförlaget, 2000. – S.  583-617

[Tactics in civil litigation.] Taktisk rättegångsdribbling i tvistemål: en s.k. ”Lindskogare”
Från grundlag till vardagsjuridik : en vänbok till Bo Broomé. – Malmö : Hovrätten över
Skåne och Blekinge, 2000. – S. 219-232

[Judgemade Law.] Överraskande rättsbildning på grundval av handelsbruk eller allmänt tillämpade standardvillkor : några reflexioner av NJA 1998 s 448 och 1999 s 629   JT 2000/01 s. 348-379

[On Pactum Turpe.] Svarta pengar – inget för allmän domstol  Lex lundensis 2000:1 s. 4, 10-11 [elektroniskt publicerad]

2001

Domarens extraknäck: förtroendeskada, samhällsnytta eller privat nöje?

Lex lundensis [eletroniskt publicerad]

2002

[Legal History in Education.] Rättshistoria – ett marginaliserat ämne? : några synpunkter på juristutbildningen och ämnet rättshistoria

Rättshistoria i förändring : Olinska stiftelsen 50 år : ett internationellt symposium i   Stockholm den 19-21 november 1997. – Stockholm : Rönnells antikvariat (distr.), 2002. – (Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning. Ser. 2 : Rättshistoriska studier :   22). – S. 106-110

Domarens extraknäck : förtroendeskada, samhällsnytta eller privat nöje?

Tidskrift för Sveriges domareförbund 2002:1 s. 15-23

2004

[Provisional Remedies in Civil Litigation]. Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål : en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. – Lund : Juristförlaget, 2004. – 4 vol. (225, 355, 298, 384 s.). – (Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund ; 153, 154, 155, 156)

[Tactics and burden of proof in civil litigation.] Processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål  Festskrift till Per Henrik Lindblom. – Uppsala : Iustus, 2004. – S. 731-754

[Fair Trial – not for the goverment?] Fair trial – inget för staten? : ett rättsfall om olagligt åtkommen bevisning och överskottsinformation   JT 2003/04 s. 660-664

[Negotiation, Contract and Judgement.] Tolkning och verkställighet av en dom som bara stadfäster delar av en förlikningsuppgörelse   JT 2003/04 s. 859-877

2005

[Public and Private Conflict Resolution.] Från statlig till privat rättskipning : reflexioner över frågan om avsägelse av rätten till domstolsprövning  Festskrift till Hans Ragnemalm. – Lund : Juristförlaget, 2005. – S. 347-364

[On Arrest in Civil Litigation.] Bråttom att få kvarstad – inte bara en fråga om brådska
JT 2004/05 s. 883-888

Anm. av Nordback, Kenneth: Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål. – Uppsala : Iustus, 2005  JT 2005/06 s. 237-247

[Burden of proof and Tactics in Civil Litigation.] Shobunshugiteki minji sosho ni okeru sosho senjutsu to shomei sekinin   Hanrei Times, Japan ; 1170

2006

[One case on love, one on money – pactum turpe.] Ett fall om kärlek och ett om pengar – om pactum turpe och alldeles för långa och krokiga vägar till beslut om att vägra rättskipning

Festskrift till Rune Lavin. – Lund : Juristförlaget, 2006. – S. 271-283

[Taking Facts seriously.] Ta fakta på allvar : en fråga om rätt till information och rättighetsskydd  Tvärsnitt 2006:2 s. 16-19

2007

[Diskussionsinlägg och kommentarer till rättssäkerheten i brottmål]  Rättssäkerheten i brottmål – ifrågasatt av justitiekanslern. – Lund : Lunds domarakademi,  2007. – S. 163-176

Interim Measures and Civil Litigation
Scandinavian Studies in Law 51 s. 533-557

Anm. av Robberstad, Anne: Rettskraft. – Bergen : Fagboksforlaget, 2006  TfR 2007 s. 504-506

Interim Measures and Civil Litigation  Suffolk Transnational Law Review 31 s. 13-44

2008

[On the Web – The Swedish Court in Civil Procedure.] På Nätet – Sveriges Tingsrätt I Tvistemål. Festskrift till Hans Heinrich Vogel. Lund. Juristförlaget.

Formulärets nederkant

[Arbitration and Interim Measures] Skiljeförfarande och avtal om civilprocessuella säkerhetsåtgärder  Festskrift till Lars Gorton. – Lund : Juristförlaget, 2007 [dvs 2008]. – S. 617-636

[Rent-a-Judge] Kontrakterad privatdomare  Festskrift till Lars Heuman. – Stockholm : Jure, 2008. – S. 575-608

[Omfattningen av tvistemålsprövning i hovrätt]  Pointlex [elektroniskt publicerad]

Festskrift till Lars Heuman / Jan Kleineman, Peter Westberg och Stephan Carlsson (red.). – Stockholm : Jure, 2008. – 621 s.

2009

[The Responsability of the Advocate or the Judge?] En uppgift för advokaten – eller för domaren?  Vänbok till Bertil Södermark. – Stockholm : Norstedts juridik. – S. 267-276

Vänbok till Bertil Södermark / [Peter Westberg et. al.(red.)]. – Stockholm : Norstedts juridik, 2009. – 285 s.

2010

[Discovery of Evidence in Civil Litigation]. Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål. – Stockholm : Norstedts juridik, 2010. – 781 s. – (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 96)