ProfilGruppen AB ./. KPMG Bohlins AB

Parter: ProfilGruppen AB  ./.  KPMG Bohlins AB
Datum för skiljedom: 2010-12-22
Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd på grund av jäv.
Materiella frågor: 

  • 36 § AvtL
  • Frågan om reklamationsplikt föreligger utanför lagstadgade områden
  • giltigheten av en ansvarsbegränsning har ansetts böra påverkas av samtliga omständigheter och inte endast skadegörarens klandervärdhet

Processuella frågor: 

  • jura novit curia
  • Jämkning rättsfråga?

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

profilgruppen-kpmg