Inlägg av grundin

J.K. ./. E.H. m.fl.

Parter: J.K.  ./.  E.H. m.fl Datum för skiljedom: 2004-12-27 (särskild skiljedom) 2005-04-06 (Slutlig skiljedom) Utgång i klandermålet: Talan i T 2309-05 avskriven efter återkallelse. Klandertalan i T 2956-05 och 2960-05 ogillad i hovrätten. Överklagandet har avvisats av HD eftersom hovrätten ej gett tillstånd att överklaga hovrättens dom. Materiella frågor: Fråga om talerätt Fråga om lojalitetsplikt 6-7 […]

Romella International AB ./. Gant AB

Parter: Romella International AB  ./.  Gant AB Datum för skiljedom: 2004-06-28 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Fråga om rätt att säga upp licensavtal Processuella frågor:  Fråga om tvisten omfattats av skiljeavtalet Fastställelsetalan Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: romella-vs-gant

A.J. ./. Ericsson AB

Parter: A.J.  ./.  Ericsson AB Datum för skiljedom:  2004-06-07 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad i hovrätten. Skiljedomen upphävd i HD till följd av att det förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet. Materiella frågor: Fråga om uppsägningstid Avtalstolkning Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: anders-jilken-ericsson-ab

TNK Trade Ltd ./. Swonco Swedish Oil AB

Parter: TNK Trade Ltd  ./.  Swonco Swedish Oil AB Datum för skiljedom: 2004-03-19 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Culpa in contrahendo? 36 § AvtL Kontrakt upprättat för skens skull? Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: tnk-trade-ltd-swonco-swedish-oil-ab

Mariestads kommun ./. GE Capital Equipment Finance AB

Parter: Mariestads kommun  ./.  GE Capital Equipment Finance AB Datum för skiljedom: 2001-10-16 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Tolkning av en räntejusteringsklausul Condictio indebitiliknande situation Fråga om preskription Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: mariestads-kommun-ge-capital

Kronan Progress KB ./. Freshman Flimmer AB

Parter: Kronan Progress KB ./. Freshman Flimmer AB Datum för skiljedom: 2001-08-23 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Fråga om bevisbörda Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: