J.K. ./. E.H. m.fl.

Parter: J.K.  ./.  E.H. m.fl
Datum för skiljedom: 2004-12-27 (särskild skiljedom) 2005-04-06 (Slutlig skiljedom)
Utgång i klandermålet: Talan i T 2309-05 avskriven efter återkallelse. Klandertalan i T 2956-05 och 2960-05 ogillad i hovrätten. Överklagandet har avvisats av HD eftersom hovrätten ej gett tillstånd att överklaga hovrättens dom.
Materiella frågor:

  • Fråga om talerätt
  • Fråga om lojalitetsplikt
  • 6-7 §§ konkurrenslagen
  • 36 och 38 §§ AvtL
  • Fråga om brott mot likhetsprincipen i ABL
  • Fråga om brott mot konsortialavtal

Processuella frågor: 

  • Särskild skiljedom avseende talerätt
  • Otillåten-/för sen taleändring?

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

johan-af-klint-erik-hedlund-mfl-slutlig-skiljedom
johan-af-klint-erik-hedlund-m-fl-ssk-skiljedom