Skiljedomsföreningens databas med offentliga skiljedomar

Inför det seminarium som Lunds domarakademi och Skiljedomsföreningen höll i november 2011 gjordes en sammanställning över skiljedomar som blivit offentliga efter talan om klander eller ogiltighet. Sammanställning som upprättats av Finn Madsen och Daniel Prawitz på Advokatfirman Vinge publiceras nedan. Genom Finns och Daniels arbete har vi kunnat publicera samtliga domar som finns med i sammanställningen.

Domarna har angetts i kronologisk ordning efter det datum då skiljedomen har meddelats. Partsställningen följer den som framgår av skiljemålet. Observera att parterna i flera fall har bytt firmanamn innan datum.

Databasen ”Skiljedomsföreningen i Södra Sverige, skiljedomsföreningen.se” har av Myndigheten för radio och tv utfärdat utgivningsbevis. Databasen tillhandahålls av Skiljedomsföreningen i Södra Sverige (843001-9292) och utgivare är Cecilia Eneheim Iveberg.

Peab AB ./. Independent Finans ABs konkursbo

Parter: Peab AB ./. Independent Finans ABs konkursbo Datum för skiljedom: 2012-05-12 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillades Materiella frågor: Tillämpligheten av den allmänna rättsprincipen om betalningsmottagarens återbetalningsskyldighet vid betalning utan betalningsskyldighet Betydelsen av förbehåll om återkrav vid betalningstillfället Förutsättningarna för rätt till avkastningsränta enligt räntelagen Processuella frågor: Skiljedomsklausulens omfattning Skiljenämndens behörighet att pröva frågan om återbetalningsskyldighet […]

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) ./. ONDA Communication S.P.A.

Parter: Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) ./. ONDA Communication S.P.A. Datum för skiljedom: 2011-07-08 Utgång i klandermålet: Materiella frågor: Avtalstolkning Processuella frågor: Skiljenämndens behörighet Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: lm-ericsson-vs-onda-communication

Rosukrenergo AG ./. Emfesz Elsö Magyar Földgás-és Energiakereskedelmi Kft.

Parter: Rosukrenergo AG ./. Emfesz Elsö Magyar Földgás-és Energiakereskedelmi Kft. Datum för skiljedom: 2011-03-17 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: Fråga om proportionalitet mellan parternas prestationer (avtal om köp) Fråga om rätt att häva avtalet Processuella frågor: Tillåtlighet att åberopa ny bevisning före slutsammanträde Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: rosukrenergo-ag-vs-emfesz

ProfilGruppen AB ./. KPMG Bohlins AB

Parter: ProfilGruppen AB  ./.  KPMG Bohlins AB Datum för skiljedom: 2010-12-22 Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd på grund av jäv. Materiella frågor:  36 § AvtL Frågan om reklamationsplikt föreligger utanför lagstadgade områden giltigheten av en ansvarsbegränsning har ansetts böra påverkas av samtliga omständigheter och inte endast skadegörarens klandervärdhet Processuella frågor:  jura novit curia Jämkning rättsfråga? Länk […]

Italia Ukraina Gas S.p.a. ./. National Joint-stock Company ”Naftogaz of Ukraine”

Parter: Italia Ukraina Gas S.p.a. ./. National Joint-stock Company ”Naftogaz of Ukraine” Datum för skiljedom: 2010-10-19 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: 36 § AvtL Fråga om tillämpligheten av KöpL och CISG Reklamationsplikt? Fråga om avtalet varit omöjligt att uppfylla Giltigt avtal trots avsaknad av överenskommelse beträffande priset? Processuella frågor:  Särskild skiljedom fråga om behörighet med […]

The Boeing Company m.fl. ./. Open Joint-stock Company S.P. Korolev Rocket m.fl.

Parter: The Boeing Company m.fl. ./. Open Joint-stock Company S.P. Korolev Rocket m.fl. Datum för skiljedom: 2010-10-11 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: Frågor om tredjemans rätt Processuella frågor: Rätt för ”indirekt” part att påkalla skiljeförfarande? Skiljenämndens behörighet Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: the-boeing-company-mfl-vs-korolev-rocket

Open Joint Stock Company Sterlitamak Machine-Tool Enterprise ./. Groupe d’Investissement Financier S.A.

Parter: Open Joint Stock Company Sterlitamak Machine-Tool Enterprise ./. Groupe d’Investissement Financier S.A. Datum för skiljedom: 2010-09-24 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: Processuella frågor: Fråga om tillämplig lag Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

Mincom Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya

Parter: Mincom Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya Datum för skiljedom: 2010-09-20 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: Processuella frågor: Se ovan angående föregående skiljemål Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: mincom-pty-vs-too-aktobinskaya

Mincom Services Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya

Parter: Mincom Services Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya Datum för skiljedom: 2010-09-20 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: Processuella frågor:  Fråga om skiljeklausuls giltighet Fråga om förutsättningarna för skiljeförfarande varit uppfyllda och om yrkandet omfattas av skiljeklausulen Förening av tvister? Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: mincom-services-vs-too-aktobinskaya

MIR’s Ltd ./. Joint Stock Company Technopromexport

Parter: MIR’s Ltd ./. Joint Stock Company Technopromexport Datum för skiljedom: 2010-08-19 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: Processuella frågor: Fråga om skiljenämndens behörighet Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: mirs-ltd-vs-jsc-technopromexport

Midroc New Technology AB ./. ETF III K/S

Parter: Midroc New Technology AB  ./.  ETF III K/S Datum för skiljedom: 2010-07-27 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: Suspensiva villkor? 33 § AvtL Fråga om hävning pga anteciperat kontraktsbrott Bevisbördan avseende skadan Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: midroc-new-technology-etf-iii-ks

PBS International AB ./. L.N.R.

Parter: Datum för skiljedom: 2010-07-08 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad genom tredskodom. Tredskodomen har inte återvunnits. Materiella frågor: Fråga om skadestånd Fråga om ansvar för komplementär i kommanditbolag 30, 31, 33 och 36 §§ AvtL Processuella frågor:  Skiljeklausul bindande för komplementär? Skiljeklausuls oskälighet? Lis Pendens? Res Judicata? Fråga om en skiljeklausul har upphört att gälla mellan […]

Rual Trade Ltd ./. Viva Trade LLC m.fl.

Parter: Rual Trade Ltd ./. Viva Trade LLC m.fl. Datum för skiljedom: 2010-04-21 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: Processuella frågor: ·Skiljenämndens behörighet Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: rual-trade-ltd-vs-viva-trade-llc-mfl

Llihreppoc AB ./. Modulhus i Åtvidaberg i konkurs och Vanilla Ventures AB i konkurs et v v

Parter: Llihreppoc AB ./. Modulhus i Åtvidaberg i konkurs och Vanilla Ventures AB i konkurs et v v Datum för skiljedom: 2010-04-16 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: Fråga om rätt att häva avtal Fråga om vite och skadestånd Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: llihreppoc-ab-mfl-vs-modulhus-i-atvidaberg-ab-mfl-et-vv

Scandstick AB ./. Megaflex B.V.

Parter: Datum för skiljedom: 2010-02-19 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: Processuella frågor: Skiljedom ex parte Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: scandstick-ab-megaflex-bv

J.G. m fl ./. Profil Restauranger et v v

Parter: J.G. m fl  ./.  Profil Restauranger et v v Datum för skiljedom: 2009-11-24 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse Materiella frågor: Fråga huruvida motsvarande positiv avvikelse skulle avräknas vid aktieöverlåtelse Processuella frågor:  För sen reklamation? Avstående från preskription p g a förhandling Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: jan-gren-profilrestauranger-ab

Old Mutual Plc ./. Frånvarande aktieägare i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) m.fl.

Parter: Datum för skiljedom: 2009-11-04 Utgång i klandermålet: Målet ligger för närvarande hos HD för hissprövning. Materiella frågor: Inlösen av aktier Tillämpning av särregeln i gamla FRL Fråga om analog tillämpning av AMN:s uttalanden Processuella frågor: Särskild skiljedom Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: old-mutual-plc-minoritetsaktieagare-i-skandia

Lapplandia Event AB ./. Strömma Fjäll & Aktivitet AB et v.v.

Parter: Lapplandia Event AB  ./.  Strömma Fjäll & Aktivitet AB et v.v. Datum för skiljedom: 2009-10-26 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Processuella frågor:  JB 12:66 Hinder för skiljeförfarande? Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: lapplandia-event-ab-stefan-matinlassi-m-fl-et-v-v

Instream LLC ./. Switchcore AB

Parter: Instream LLC  ./.  Switchcore AB Datum för skiljedom: 2009-10-23 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse. Materiella frågor: Fråga om grov vårdslöshet Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: instream-llc-switchcore-ab

Ramco AB ./. Posten Express P.EX AB

Parter: Ramco AB  ./.  Posten Express P.EX AB Datum för skiljedom: 2009-10-06 Utgång i klandermålet: Talan avvisad eftersom ansökningsavgiften inte erlagts. Materiella frågor: Processuella frågor: Fråga om skiljeklausul inkorporerats i allmänna leveransvillkor genom referens Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: ramco-ab-posten-express  

MultiQ Products AB ./. DigiPos Store Solutions Inc

Parter: Datum för skiljedom: 2009-09-28 Utgång i klandermålet: Klandertalan avvisad till följd av att säkerhet inte ställts. Materiella frågor:  Fråga om skyldighet att förhandla skiljeklausul samt fråga om bundenhet till skiljeklausul genom passivitet Fråga om accept har utgjort ren eller oren accept Processuella frågor:  Fråga om skiljeavtal inkorporerats i allmänna villkor genom referens Skiljemannen har beslutat […]

Ekonotar AB ./. J.F.

Parter: Ekonotar AB  ./.  J.F. Datum för skiljedom: 2009-09-04 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Fråga om ett aktieägaravtals tillämplighet vid fall av olika aktiebolag Processuella frågor:  Part tillräckligt identifierad Skiljeklausul bindande för part som inte utgjorde part ·Dom på fullgörelse av Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: ekonotar-john-flood

Perstorp Waspik BV ./. Silver Lining Finance S.A. m fl

Parter: Datum för skiljedom: 2009-04-27 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Processuella frågor:  Fråga om skiljeklausul varit tillämpligt på tredje part som tillträtt ett avtal Fråga om reklamation skett för sent Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: perstorp-wasbik-bv-silver-lining

International Hair Studio Ltd ./. J.B. m fl

Parter: International Hair Studio Ltd  ./.  J.B. m fl Datum för skiljedom: 2009-03-25 Utgång i klandermålet: Med upphävande av skiljedomen har hovrätten stadfäst parternas förlikning. Materiella frågor: Processuella frågor:  Fråga om edition Pactum turpe? Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: international-hari-studio-johan-bertilsson-mfl

Midroc New Technology ./. ETF III K/S

Parter: Midroc New Technology  ./.  ETF III K/S Datum för skiljedom: 2009-02-27 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter förlikning. Materiella frågor: Processuella frågor: Tolkning av skiljeavtal Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: midroc-new-technology-etf-iii-ks

Perstorp Franklin BV ./. Silver Lining S.A. m fl

Parter: Perstorp Franklin BV  ./.  Silver Lining S.A. m fl Datum för skiljedom: 2008-12-17 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse. Materiella frågor: Särskild skiljedom på kostnader Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: perstorp-franklin-bv-silver-lining

JM AB ./. Restaurantholmen Rösunda AB et v v

Parter: JM AB  ./. Restaurantholmen Rösunda AB et v v Datum för skiljedom: 2008-12-09 Utgång i klandermålet: Talan avvisad eftersom ansökningsavgiften inte erlagts. Materiella frågor:  Fråga om kontraktsbrott varit väsentligt Fråga om skadebegränsning Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

Consafe IT AB ./. Auto Connect Sweden AB et v.v.

Parter: Consafe IT AB  ./.  Auto Connect Sweden AB et v.v. Datum för skiljedom: 2008-10-21 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Processuella frågor: Särskild skiljedom angående förskottsbelopp, ränta och kostnader för skiljeförfarandet Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: consafe-it-ab-auto-connect-sweden-ab

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) ./. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ.)

Parter: Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) ./. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) Datum för skiljedom: 2008-10-02 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor:  Fråga om olovlig vinstutdelning Fråga om krav på subjektivt rekvisit (ond tro) vid olovlig vinstutdelning Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: livforsakrings-ab-skandia-vs-forsakrings-ab-skandia

Sadkora Energy AB ./. Antonina Tann LLC

Parter: Sadkora Energy AB  ./.  Antonina Tann LLC Datum för skiljedom: 2008-09-08 Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd efter tredskodom. Tredskodomen har inte återvunnits. Materiella frågor: Processuella frågor: Se under föregående må Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: sadkora-energy-ab-aigar-ojaots-och-antonina-tann-llc

Sadkora Energy AB ./. Aigar Ojaots

Parter: Sadkora Energy AB  ./.  Aigar Ojaots Datum för skiljedom: 2008-09-08 Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd efter tredskodom. Tredskodomen har inte återvunnits. Materiella frågor:  Alter Ego doktrin, ansvarsgenombrott Fråga om lagval avseende skiljeklausuls tillämplighet på tredje man Skiljemannen har ej ansett sig behörig att pröva tvisten gentemot en av de två parterna – Parten har inte […]

Globe Nuclear Services and Supply GNSS Ltd ./. AO Techsnabexport

Parter: Globe Nuclear Services and Supply GNSS Ltd  ./.  AO Techsnabexport Datum för skiljedom: 2006-08-31 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse Materiella frågor: Analog tillämpning av regler om agenter på återförsäljarförhållande Force majeure? 36 § AvtL Processuella frågor: Särskild skiljedom Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: globe-nuclear-services-ao-techsnab-export-ssk-skiljedom

Fastigheten Preppen HB ./. Carlsberg Sverige AB

Parter: Fastigheten Preppen HB  ./.  Carlsberg Sverige AB Datum för skiljedom: 2008-07-23 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Avtalstolkning 36 § AvtL Reklamation? Ansvar vid verksamhetsutövning enligt 2:8 och 10:2 MB Processuella frågor:  Tillåtlighet av fastställelsetalan Fråga om fastställelsetalan skulle avvisas Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: fastigheten-preppen-hb-carlsberg-sverige-ab

Perstorp Franklin BV ./. Silver Lining Finance SAm fl

Parter: Perstorp Franklin BV  ./.  Silver Lining Finance SAm fl Datum för skiljedom: 2008-06-30 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse. Materiella frågor: Processuella frågor: Särskild skiljedom avseende förskott Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: perstorp-franklin-bv-silver-lining-finance-mfl

Yara International ASA ./. Joint Stock Company Acron

Parter: Yara International ASA  ./.  Joint Stock Company Acron Datum för skiljedom: 2008-06-17 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Processuella frågor:  Tillämplig lag på succession av skiljeavtal ”Award” on jurisdiction Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: yara-international-jsc-acron  

Ingenjörsfirman Gaveco AB ./. Weh GmbH

Parter: Ingenjörsfirman Gaveco AB  ./.  Weh GmbH Datum för skiljedom: 2008-06-14 Utgång i klandermålet: Med upphävande av skiljedomen har hovrätten stadfäst parternas förlikning Materiella frågor:  Bevisbörda för muntligt avtal och att allmänna villkor inkluderats. Fråga om tillämplig rätt på materiell fråga Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: ingenjorsfirman-gaveco-ab-weh-gmbh

V&S Vin & Sprit AB (publ) ./. Systembolaget AB

Parter: V&S Vin & Sprit AB (publ) ./.  Systembolaget AB Datum för skiljedom: 2008-03-12 Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd till följd av att uppdraget överskridits. Materiella frågor:  Avtalstolkning Tillämpning av allmänna rättsgrundsatser vid sidan av avtalsreglering Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: vs-vin-och-sprit-ab-systembolaget-ab

Brain Invest International AB ./. P.F.

Parter: Brain Invest International AB  ./.  P.F. Datum för skiljedom: 2008-01-24 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: ·Fråga om ett yrkande inte varit verkställbart då det varit objektivt omöjligt för svaranden att fullgöra en dom i enlighet med yrkandet Processuella frågor: Fråga om viss fråga har omfattats av skiljeavtalet Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: […]

NDG i Malmö AB ./. Kungsan AB

Parter: NDG i Malmö AB  ./.  Kungsan AB Datum för skiljedom: 2008-01-03 Utgång i klandermålet: Klandertalan avvisad då den varit uppenbart ogrundad Materiella frågor: Avtalstolkning avseende ett samarbetsavta Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: ndg-i-malmo-ab-kungsan-ab

Perstorp AB (publ) ./. Silver Lining Finance SA

Parter: Perstorp AB (publ)  ./.  Silver Lining Finance SA Datum för skiljedom: 2007-12-20 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Tolkning och utfyllande av ett aktieöverlåtelseavtal Allmänna kontraktsrättsliga principer och köplagens tillämplighet på aktieöverlåtelseavtal? Fråga om reklamation skett i rätt tid Bestämmande av tidpunkten för insikt om skadans uppkomst Processuella frågor:  Fråga om tillämplig lag (Svensk […]

H.H. ./. Handelshögskolan i Stockholm

Parter: H.H.  ./. Handelshögskolan i Stockholm Datum för skiljedom: 2007-09-27 Utgång i klandermålet: Skiljedomen delvis upphävd och delvis ändrad i hovrätten. Alltjämt ändrad i HD, dock i mindre mån än i hovrätten Materiella frågor: Processuella frågor: Fråga om skiljeavtalets bestånd Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: hakan-hedenstierna-handelshogskolan

Klaffbron AB ./. Brf Soleken

Parter: Klaffbron AB  ./.  Brf Soleken Datum för skiljedom: 2007-09-14 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Avtalstolkning Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: skiljedom-klaffbron

Broström Ship Management AB ./. Granada Shipping AB

Parter: Broström Ship Management AB  ./.  Granada Shipping AB Datum för skiljedom: 2007-09-13 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Fråga om culpa in contrahendo Processuella frågor:  Särskild skiljedom (mellandom) Fråga om avvisning av bevisning åberopad först vid slutsammanträde Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: brostrom-ship-management-granada-shipping

Palmco Corporation ./. JSC Techsnab export

Parter: Palmco Corporation  ./.  JSC Techsnab export Datum för skiljedom: 2007-06-22 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse. Materiella frågor:  Specific relief Avtalstolkning – subjektiv/objektiv approach Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: palmco-corporation-jsc-techsnab-export-ssk-skiljedom

Profura AB ./. S.B.

Parter: Profura AB  ./.  S.B. Datum för skiljedom: 2007-05-14 Utgång i klandermålet: Med ändring av skiljenämndens dom har hovrätten förklarat att skiljenämnden är behörig att pröva tvisten. Materiella frågor:  Fråga om skiljeavtals förekomst Fråga om förekomst av avtalad skriftform Processuella frågor:  Fastställelsetalan Fråga om yrkande varit verkställbart? Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: profura-stig-blomgren

AB Malfors Promotor ./. Oy Karl Fazer Ab m fl

Parter: AB Malfors Promotor  ./.  Oy Karl Fazer Ab m fl Datum för skiljedom: 2007-02-23 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse. Materiella frågor: Specific performance Fastställelseintyg? (tillräckligt preciserat?) Avtalstolkning (syftet med avtalet?) Fråga om lojalitetsplikt Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: ab-malfors-promotor-oy-karl-fazer

Spray Network AB ./. Tiscali International B.V.

Parter: Spray Network AB  ./.  Tiscali International B.V. Datum för skiljedom: 2006-12-28 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Garantier i aktieöverlåtelseavtal Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

B.W. ./. Eiknes International S.A.R.L. et v v

Parter: B.W.  ./.  Eiknes International S.A.R.L. et v v Datum för skiljedom: 2006-12-15 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse. Materiella frågor: ”God redovisningssed” i garanti i aktieöverlåtelseavtal Läkning genom plusposter? Undersökningsplikt enligt KöpL Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: bernt-westlund-mfl-eiknes-international

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad ./. Korsnäs AB et v.v.

Parter: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad  ./.  Korsnäs AB et v.v. Datum för skiljedom: 2006-09-26 Utgång i klandermålet: Talan delvis avvisad, delvis ogillad i hovrätten. HD har avskrivit målet i den del det avser frågan om avvisning och i övrigt fastställt hovrättens domslut. Materiella frågor: Tolkning av ett elleveransavtal Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och […]

Global Air Movement SARL ./. ABB Handels- und Verwaltungs AG

Parter: Global Air Movement SARL  ./.  ABB Handels- und Verwaltungs AG Datum för skiljedom: 2006-09-26 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse. Materiella frågor: Processuella frågor: Särskild skiljedom på skadeståndsskyldighet Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: global-air-movement-abb-handels-und-wervaltungs-ag

JSC Techsnab export ./. Palmco Corporation

Parter: JSC Techsnab export  ./.  Palmco Corporation Datum för skiljedom: 2006-06-11 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse. Materiella frågor: Komplettering av avtal Processuella frågor:  Tillåtligheten av nya yrkanden Specific performance Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: jsc-techsnab-export-palmco-corpojsc-techsnab-export-palmco-corporationration.pdf

C.B. ./. MAQS Law Firm Advokatbyrå KB m.fl.

Parter: C.B.  ./.  MAQS Law Firm Advokatbyrå KB m.fl. Datum för skiljedom: 2006-01-30 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse. Materiella frågor: Fråga om delägare vid advokatbyrå ska anses ha varit “anställd” Processuella frågor: Särskild skiljedom Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: charlotte-bus-maqs

Revúcke Koberce Syntetické s.r.o ./. Cobble Blackburn Ltd

Parter: Revúcke Koberce Syntetické s.r.o  ./.  Cobble Blackburn Ltd Datum för skiljedom: 2005-12-22 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: ”Notice of termination within a reasonable time”? Loss of right to object to termination Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: revucke-koberce-cobble-blackburn

N.P. ./. onetwocom AB

Parter: N.P.  ./.  onetwocom AB Datum för skiljedom: 2005-06-20 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Tolkning av skiljeavtals omfattning – sidoavtal Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: nicholas-persson-onetwocom-abf

T.T. ./. Proffice AB

Parter: T.T.  ./.  Proffice AB Datum för skiljedom: 2005-04-11 Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse. Materiella frågor: Avtalstolkning Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: tomas-tjajkovski-proffice-ab

M.K. ./. Proffice AB

Parter: M.K.  ./.  Proffice AB Datum för skiljedom: 2005-04-06 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor:  Avtalets ordalydelse har tillmätts stor betydelse vid tolkning av ett aktieöverlåtelseavtal med tillhörande klausul om tilläggsköpeskilling Tillämpning av 36 § AvtL ej aktuellt eftersom båda parter varit resursstarka Processuella frågor: Nödvändig processgemenskap? Fråga om skiljeavtalet varit ogiltigt till följd av […]

Petrobart Ltd ./. The Kyrgyz Republic

Parter: Petrobart Ltd  ./.  The Kyrgyz Republic Datum för skiljedom: 2005-03-29 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Processuella frågor:  ”Basket request” for relief Res judicata? Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: petrobart-ltd-kyrgys-reppetrobart-ltd-kyrgys-republicublic.pdf

Gylling Invest AB ./. J.U.

Parter: Gylling Invest AB ./.J.U. Datum för skiljedom: 2005-01-26 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Fråga om lojalitetsplikt Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: gylling-invest-ab-johan-ullman

J.K. ./. E.H. m.fl.

Parter: J.K.  ./.  E.H. m.fl Datum för skiljedom: 2004-12-27 (särskild skiljedom) 2005-04-06 (Slutlig skiljedom) Utgång i klandermålet: Talan i T 2309-05 avskriven efter återkallelse. Klandertalan i T 2956-05 och 2960-05 ogillad i hovrätten. Överklagandet har avvisats av HD eftersom hovrätten ej gett tillstånd att överklaga hovrättens dom. Materiella frågor: Fråga om talerätt Fråga om lojalitetsplikt 6-7 […]

Romella International AB ./. Gant AB

Parter: Romella International AB  ./.  Gant AB Datum för skiljedom: 2004-06-28 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Fråga om rätt att säga upp licensavtal Processuella frågor:  Fråga om tvisten omfattats av skiljeavtalet Fastställelsetalan Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: romella-vs-gant

A.J. ./. Ericsson AB

Parter: A.J.  ./.  Ericsson AB Datum för skiljedom:  2004-06-07 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad i hovrätten. Skiljedomen upphävd i HD till följd av att det förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet. Materiella frågor: Fråga om uppsägningstid Avtalstolkning Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: anders-jilken-ericsson-ab

TNK Trade Ltd ./. Swonco Swedish Oil AB

Parter: TNK Trade Ltd  ./.  Swonco Swedish Oil AB Datum för skiljedom: 2004-03-19 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Culpa in contrahendo? 36 § AvtL Kontrakt upprättat för skens skull? Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: tnk-trade-ltd-swonco-swedish-oil-ab

Mariestads kommun ./. GE Capital Equipment Finance AB

Parter: Mariestads kommun  ./.  GE Capital Equipment Finance AB Datum för skiljedom: 2001-10-16 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Tolkning av en räntejusteringsklausul Condictio indebitiliknande situation Fråga om preskription Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: mariestads-kommun-ge-capital

Kronan Progress KB ./. Freshman Flimmer AB

Parter: Kronan Progress KB ./. Freshman Flimmer AB Datum för skiljedom: 2001-08-23 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad. Materiella frågor: Fråga om bevisbörda Processuella frågor:  Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: