Stadgar för Skiljedomsföreningen i Södra Sverige

§ 1

Föreningens firma

Föreningens firma är Skiljedomsföreningen i Södra Sverige.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsens säte är Malmö.

§ 3

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja och öka intresset för och kunskapen om skiljeförfarande samt medverka till att utveckla en rättssäker och effektiv rättsskipning genom skiljeförfarande.

§ 4

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av jurister och andra personer med skiljedomsrättsligt intresse, företrädesvis verksamma i den region som omfattas av Sydsvenska Handelskammaren. Fråga om medlemskap i föreningen prövas av dess styrelse.

§ 5

Styrelse

Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst tre och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs vid ordinarie årsmöte för tiden intill dess att nästa ordinarie årsmöte hållits. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträden eller eljest deltar.

Som styrelsens beslut gäller den mening, som omfattas av de flesta röstande, och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

§ 6

Styrelsens åligganden

Styrelsen, som företräder föreningen i alla avseende, åligger att i föreningens namn besluta i alla frågor, som inte skall avgöras av årsmöte samt ansvara för förvaltningen och användningen av influtna medel.

Styrelsen skall aktivt verka för att föreningens ändamål uppfylls.

§ 7

Revision

Räkenskaper förs för kalenderår. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor.

Revisor och suppleant för denne utses på ordinarie årsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits.

§ 8

Avgifter

Varje medlem betalar föreningen en årlig avgift, som fastställes av ordinarie årsmöte.

Styrelsen har rätt att besluta om särskilda avgifter för deltagande i seminarier och föreläsningar.

§ 9

Årsmöten

Ordinarie årsmöte hålls varje år före april månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner att det behövs eller då det påkallas av minst fem medlemmar.

Beslut på årsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1.  Val av ordförande.

2.  Val av justeringsman.

3.  Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

4.  Behandling av styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret.

5.  Revisorns berättelse.

6.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

7.  Val av styrelseledamöter.

8.  Val av revisor jämte suppleant.

9.  Fastställande av årsavgift.

10. Övriga ärenden.

§ 10

Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas genom beslut av årsmöte med trefjärdedels majoritet av de vid mötet närvarande medlemmarna.

§ 11

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmötet ska ske genom brev med posten eller e-post senast tre veckor före årsmötet.

§ 12

Föreningens upplösning

För beslut om föreningens upplösning gäller bestämmelserna i § 10. Upplöses föreningen skall dess tillgångar utskiftas till dem som då är medlemmar.

__________

Enligt beslut av årsmöte den 11 april 2013.