Årsmöte 2013

Skiljedomsföreningen höll årsmöte i samband med ett seminarium där Torgny Håstad talade på temat ”Delad kompetens mellan domstol och skiljenämnd”. Protokoll från årsmötet kan läsas genom att klicka på länken nedan. Bland besluten som fattades på årsmötet var att omvälja sittande styrelse.

Protokoll, årsmöte 2013

Seminarium med Bo G.H. Nilsson

Föreningen höll den 5 december 2012 ett seminarium med advokat Bo G.H. Nilsson på temat ”Jäv i skiljeförfaranden”. Seminariet innefattade bl.a. genomgång av gällande lagar och andra normer (t.ex. IBA:s lista inom området). Vidare diskuterades befintlig svensk domstolspraxis. Bo G.H. Nilsson talade om frågan såväl allmänt som utifrån egen erfarenhet som ombud och skiljeman. Seminariet var uppskattat med stort deltagande och ett aktivt auditorium.

Mingel och samtal på temat ”Jäv i skiljeförfaranden”

Skiljedomsföreningen bjuder in till mingel och samtal på temat ”Jäv i skiljeförfaranden” med advokat Bo G.H. Nilsson den 5 december 2012.

Intressant skiljedom ang rådgivaransvar

En skiljedom mellan PofilGruppen AB och KPMG har klandrats och uppmärksammats med anledning av jävsanklagelser mot en av skiljemännen, advokaten Axel Calissendorff. Förutom den i och för sig intressanta jävsfrågan innehåller skiljedomen flera materiella rättsfrågor av stort intresse. Skiljenämnden, som förutom Calissendorff bestod av justitierådet Stefan Lindskog och advokaten Eric M. Runesson, har bland annat diskuterat verkan av en ansvarsbegränsning och reklamationsplikten utanför lagreglerat område.

Skiljedomen är p.g.a. klandertalan offentlig. Klicka nedan för att ladda ner den.

Skiljedom_Profilgruppen_vs_KPMG.pdf

Internationell konferens i Köpenhamn den 8 april

UIA (International Association of Lawyers) arrangerar i samarbete med Dansk Forening for Voldgift en internationell konferens i ämnet ”Current Hot Topics in International Arbitration”. Skiljedomsföreningens medlemmar uppmanas att anmäla sig. Program och anmälningsformulär finner ni här.

Finn Madsen utsedd till hedersdoktor

Advokat Finn Madsen vid Advokatfirman Vinge i Malmö har utsetts till hedersdoktor vid Lunds universitets juridiska fakultet 2011. Se närmare om motiveringen här. Skiljedomsföreningen gratulerar Finn Madsen till utmärkelsen!

Dispute boards placering på den svenska konfliktlösningskartan

Joachim Bernström på Juridiska Fakulteten i Lund har skrivit sitt examensarbete om Dispute Boards. Dispute Boards ligger skiljeförfarandet nära och utgör i flera fall ett försteg till skiljeförfarande. Examensarbetet heter ”Dispute boards placering på den svenska konfliktlösningskartan” och finns under Uppsatser m.m.

Sekretessavtals verkningar och effekter i skiljeförfarande

Ett intressant examensarbete i ämnet ”Legal consequences and general effects of confidentiality agreements in arbitration” finner ni under Uppsatser m.m. Examensarbetet har författats av Emma Lindwall på Juridiska Fakulteten i Lund.

Voldgiftens Dag 2010

Presentationerna från Voldgiftens Dag den 11 november 2010 i Dansk Forening for Voldgift finner ni på föreningens hemsida.

Staten g. Kammarkollegiet v. CASA Construcciones Aeronauticas S.A (mål nr T 9621-09)

Malmö tingsrätt prövar yrkande om ersättning grundat på allmänna skadeståndsrättsliga principer trots skiljeklausul i parternas avtal. Tingsrättens beslut finner du här.