Seminarium med Bo G.H. Nilsson

Föreningen höll den 5 december 2012 ett seminarium med advokat Bo G.H. Nilsson på temat ”Jäv i skiljeförfaranden”. Seminariet innefattade bl.a. genomgång av gällande lagar och andra normer (t.ex. IBA:s lista inom området). Vidare diskuterades befintlig svensk domstolspraxis. Bo G.H. Nilsson talade om frågan såväl allmänt som utifrån egen erfarenhet som ombud och skiljeman. Seminariet var uppskattat med stort deltagande och ett aktivt auditorium.

Intressant skiljedom ang rådgivaransvar

En skiljedom mellan PofilGruppen AB och KPMG har klandrats och uppmärksammats med anledning av jävsanklagelser mot en av skiljemännen, advokaten Axel Calissendorff. Förutom den i och för sig intressanta jävsfrågan innehåller skiljedomen flera materiella rättsfrågor av stort intresse. Skiljenämnden, som förutom Calissendorff bestod av justitierådet Stefan Lindskog och advokaten Eric M. Runesson, har bland annat diskuterat verkan av en ansvarsbegränsning och reklamationsplikten utanför lagreglerat område.

Skiljedomen är p.g.a. klandertalan offentlig. Klicka nedan för att ladda ner den.

Skiljedom_Profilgruppen_vs_KPMG.pdf